Nota Legal

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB "ELS CAÇADORS DE RIBES SL"

www.hotelsderibes.com

"ELS CAÇADORS DE RIBES SL"amb domicili a Carrer Balandrau, 24 -26 de Ribes de Freser i amb CIF B17104753 representada per RAMON PAU SOLÀ amb NIF 78022450X posa a disposició al seu lloc web www.hotelsderibes.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de "ELS CAÇADORS DE RIBES SL "per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a USUARI al lloc web www.hotelsderibes.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un usuari introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet, no podent l'USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s'hagi produït aquesta acceptació. 

"ELS CAÇADORS DE RIBES SL" està inscrita al Registre Mercantil de Girona TOM: 886, FULL: GI-16485, INSCRIPCIÓ: 3, LLIBRE: 0, FOLI: 130, LLOC: GIRONA, i DATA: 15.11.2006. L'accés al lloc web de "ELS CAÇADORS DE RIBES SL" implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L'usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen al mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals. 

PRIMERA.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

1.1.- La utilització del lloc web de "ELS CAÇADORS DE RIBES SL" no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d'articles existents en www.hotelsderibes.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament "ELS CAÇADORS DE RIBES SL "prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de "ELS CAÇADORS DE RIBES SL" o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ( "spamming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ( "mail bombing").

1.2.- "ELS CAÇADORS DE RIBES SL" podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- "ELS CAÇADORS DE RIBES SL" utilitzant fonts internes i externes de tal manera que "ELS CAÇADORS DE RIBES SL" únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- "ELS CAÇADORS DE RIBES SL" es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web. TERCERA DRETS D'AUTOR I MARCA "ELS CAÇADORS DE RIBES SL "informa que el lloc web www.hotelsderibes.com, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de "ELS CAÇADORS DE RIBES SL"."ELS CAÇADORS DE RIBES SL" utilitza fonts externes per l'elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l'eliminació de les referides referències.

QUARTA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de GIRONA renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

CINQUENA.- En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. "ELS CAÇADORS DE RIBES SL" podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de "ELS CAÇADORS DE RIBES SL ".